Wizyt 24513
Aktualizacja: 31-10-2017 13:40

Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów

 • "Niebieski korytarz Iny"

  W ramach projektu LIFE+ pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów” planuje się budowę 28 szt. przepławek (w tym modernizację 2 istniejących) na rzekach Ina, Krąpiel, Krępa, Pęzinka, Wiśniówka, Małka, Reczyca, Mała Ina, Stobnica i Wardynka, budowę sztucznego tarliska dla ryb łososiowatych o powierzchni 300m2 na rzece Wardynce oraz zadrzewienie około 23 km brzegu rzeki.

  Zrealizowane zostały pierwsze obiekty.

 • Projekt
  Projekt

  Projekt LIFE+  pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów”, realizowany jest w ramach podpisanych umów o dofinansowanie z KE LIFE10 NAT/PL/654 oraz NFOŚiGW 368/2011/Wn-16/OP-WK-LF/D

 • „Niebieski korytarz Iny”
  „Niebieski korytarz Iny”

  Projekt „Niebieski korytarz Iny” jest dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej LIFE + komponent - Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • "Niebieski korytarz Iny"

  Projekt pn.  „Niebieski korytarz Iny” trwać będzie ponad pięć lat i zakończy się przed 31 marca 2017 r.

 • „Niebieski korytarz Iny”
  „Niebieski korytarz Iny”

  „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów”

  w celu udrożnienia ekologicznego korytarza rzeki Iny.

 • „Niebieski korytarz Iny”
  „Niebieski korytarz Iny”

  Całkowita wartość projektu wynosi – 4.173.352 euro, w tym dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej LIFE+ 2.086.676 euro i NFOŚiGW 1.878.008 euro.

 • rzeka Ina
  rzeka Ina

  Rzeka Ina i jej dopływy stanowią korytarz ekologiczny, łączący kilka cennych dla Pomorza Zachodniego obszarów Natura 2000, stanowiąc ważny szlak wędrówek i rozrodu ryb łososiowatych.

  na zdjęciu Kleń (Squalius cephalus) - ocena stanu zasobów przyrodniczych

 • „Niebieski korytarz Iny”
  „Niebieski korytarz Iny”

  W ramach Projektu współfinansowanego ze środków LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ZZMiUW w Szczecinie jako Beneficjent Koordynujący przy udziale Współbeneficjenta RDOŚ w Szczecinie wybuduje 28 przepławek dla ryb (w tym 2 modernizowane). Budowa została podzielona na trzy etapy rozłożone w czasie.

 • Ina
  Ina

  Dolina rzeki Iny to obszar położony w zachodniej części Województwa Zachodniopomorskiego. Teren ostoi ciągnie się od miejscowości Recz do drogi Suchań-Piasecznik, prowadząc przez doliny rzek Wardynki i Reczanki. Rzeka Ina i jej dopływy stanowią korytarz ekologiczny, łączący kilka cennych dla Pomorza Zachodniego obszarów Natura 2000, stanowiąc ważny szlak wędrówek i rozrodu ryb łososiowatych.

 • Project
  Project

  "Creating a Blue Wildlife Corridor in the Ina basin"

  - construction of 28 new fish passes including renovation of 2 already existing ones in the Ina basin,

  - creating a spawning ground of 300 m2 on the Wardynka river,

  - planting trees along 23 km of the river bank.

 • Ina
  Ina

  Poprzez udrożnienie całego obszaru zlewni Iny stworzymy korytarze ekologiczne, które umożliwią swobodną migrację ryb, umożliwiając zasiedlenie obszarów, w których dotychczas nie występowały.

  Na zdjęciu Piskorz (Misgurnus fossilis) - ocena stanu zasobów przyrodniczych.

Ocena stanu zasobów przyrodniczych

Jednym z zadań realizowanych w Projekcie Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów jest Przeprowadzenie Oceny Stanu Zasobów Przyrodniczych Zlewni Rzeki Iny [Zadanie A.2]. Przedmiot umowy obejmuje m.in. przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji faunistycznej w zakresie ichtiofauny w rzece Inie i jej dopływach, inwentaryzacje liczby i miejsc tarliskowych ryb łososiowatych oraz ewentualnie innych ryb z dyrektywy siedliskowej, wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej-botanicznej, ocena stanu zasobów przyrodniczych została podzielona na 7 zadań.

 

Poniżej przedstawiamy wyniki prowadzonych badań, które mają charakter informacyjny.

Zabrania się wykorzystywania, upowszechniania i powielania  danych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

4) korzystania na własny użytek,

bez zgody ZZMiUW w Szczecinie.

 

Ocena stanu zasobów przyrodniczych zlewni rzeki Iny:

Bonitacje

podzadanie 1

etap 1

etap 2 i etap 3

podzadanie 2

etap 1

etap 2

etap 3​

      podzadanie 3

                 etap 1

                 etap 2

                 etap 3

                sprawozdanie końcowe

 

              

 

Liczenie gniazd tarłowych

podzadanie 1

etap 1

etap 2

etap 3

podzadanie 2

etap 1

etap 2

sprawozdanie końcowe

Genetyka

podzadanie 1

etap 1

etap 2

etap 3

podzadanie 2

 

etap 1 z okresu od 11.11-27.11.2013

etap 2 z okresu od 01.12-8.12.2014

etap 2 z okresu 1.12-13.12.2015

sprawozdanie końcowe

Inwentaryzacja szaty roślinnej

Elementy biologiczne

 

podzadanie 1

 
podzadanie 2
 
sprawozdanie końcowe

 

Badania el. hydromorfologicznych

Fizykochemiczne

 

podzadanie 1

 
podzadanie 2
 
sprawozdanie końcowe